HomeLocal History in JinhuaJinhua Administrative status

Jinhua Administrative status

Period

Provincial level

Prefectural level

County level

Sub county divisions

 

 

 

 

 

Tang

618-907

 

 

Dongyang Jun

(commandery of Dongyang)

東陽郡

Wu zhou (prefecture of Wu)

婺州

Xian 縣(counties or subprefectures)

Dongyang 東陽 (686-)

Jinhua 金華 (192-)

Lanxi 蘭溪 (674-)

Pujiang 浦江 (754-)

Wuyi 武義 (691-)

Yiwu 義烏 (23-)

Yongkang 永康(621-)

Xiang (cantons)

Song

960-1279

Liangzhe lu (circuit of Liangzhe)

兩浙東路

Wu zhou (prefecture of Wu)

婺州

Xian (counties or subprefectures)

Dongyang

Jinhua

Lanxi

Pujiang

Wuyi

Yiwu

Yongkang

Xiang (cantons)

Du (sectors)

Yuan

1260-1367

Jiangzhe xing zhongshu sheng

(mobile branch secretariat of Jiangzhe)

江浙行中書省

Wuzhou lu

(Circuit of Wuzhou)

婺州路

 

Xian (counties) and zhou  subprefectures)

Dongyang

Jinhua

Lanxi zhou (1295-1369)

Pujiang

Wuyi

Yiwu

Yongkang

Xiang (cantons)

Du (sectors)

Ming

1368-1644

Zhejiang sheng (Province of Zhejiang)

浙江省

Jinhua fu (prefecture of Jinhua)

金華府

Xian (counties or districts)

Dongyang

Jinhua

Lanxi

Pujiang

Tangxi 湯溪 (1471-1958)

Wuyi

Yiwu

Yongkang

Xiang (cantons)

Du (sectors)

Qing 1644-1911

Zhejiang sheng (Province of Zhejiang)

浙江省

Jinhua fu (prefecture of Jinhua)

金華府

Xian (counties or districts)

Dongyang

Jinhua

Lanxi

Pujiang

Tangxi

Wuyi

Yiwu

Yongkang

Xiang (cantons)

Du (sectors)

1990

Zhejiang sheng (Province of Zhejiang)

浙江省

Jinhua shi (municipality of Jinhua)

金華市

Xian (counties)

Shi 市(cities)

Dongyang shi

Jinhua xian

Lanxi shi

Pan’an xian 磐安 (1938-1958, 1983-)

Pujiang xian

Wuyi xian

Wucheng 婺城 qu區 (urban district)

Yiwu shi

Yongkang xian

Xiang and zhen